Adatkezelési szabályzat

A tuskebokimenedek.hu webcímen elérhető szolgáltatásnak adatkezelésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelvei a hivatkozott honlapon folyamatosan elérhetőek.

A TÜSKEBÖKI MENEDÉK (adószám: 19326072-1-43, cégjegyzékszám: 01-01-0013272, székhely: 1213 Budapest, Retyezáti u. 21/A) a továbbiakban mint adatkezelő, vagy társaság magára nézve kötelezőnek ismeri el a nyilatkozat tartalmát, de fenntartja magának a jogot a nyilatkozat megváltoztatására feltéve, hogy a változásokról időben értesíti felhasználóit. Az adatkezelő kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálni tudja.

 

Adatkezelési alapelvek

Személyes adat abban az esetben kezelhető, amennyiben

a) ahhoz az érintett fél hozzájárul (önkéntes), vagy
b) azt törvény, esetleg annak felhatalmazása alapján helyi önkormányzati rendelet, közérdeken alapuló célból azt elrendeli (kötelező)

A személyes adat akkor továbbítható és a különböző adatkezelés akkor kapcsolható össze, amennyiben az érintett fél ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi és amennyiben az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesül. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, meghatározott jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. Az adat a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Önkéntes alapon átadott személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról is, hogy mely személyek ismerhetik meg a hivatkozott adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos személy jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos!

A kezelt személyes adatok

a) felvétele és kezelésük legyen tisztességes és törvényes
b) pontosak, teljesek és amennyiben szükséges, időszerűek legyenek
c) tárolásának módja alkalmas legyen arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen vele azonosítani

Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor. Személyes adat harmadik országban lévő adatkezelő, vagy adatfeldolgozó részére abban az esetben továbbítható, amennyiben ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt a törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

A személyes adatok köre

Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett fél hozzájárulásának beszerzése.

A kezelt adatok köre

a) vezeték- és keresztnév
b) e-mail cím

Az adatok törlésének határideje 10 év, a számviteli bizonylatokat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján pedig 8 évig őrizzük.

Adattovábbítás

Online fizetés esetén a tranzakció azonosítóját, a vásárlás összegét, a vásárlás dátumát és időpontját továbbítjuk a tranzakciót lebonyolító ..... bank felé. A személyes adatok törlését – a számviteli bizonylatok kivételével – a közzétett elérhetőségen lehet kérni.

 

A Google Analytics alkalmazása

A tuskebokimenedek.hu weblap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. webelemző szolgáltatása.

név: Google Inc.
székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California CA 94043, USA
adatkezelési szabályzat: www.google.de/policies/privacy/

A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a felhasználó/látogató számítógépére mentenek, így elősegítik a felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. A felhasználó/látogató által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szervezére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google, a felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban megjelölt államokban megrövidíti. A teljes IP-címnek, a Google USA-ban lévő szervezére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A www.tuskebokimenedek.hu weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje hogyan használta a felhasználó/látogató a weblapot továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a weblap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem veti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja. Ebben az esetben előfordulhat, hogy a www.tuskebokimenedek.hu weboldal nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. A felhasználó megakadályozhatja továbbá azt is, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a felhasználó weboldalhasználatával kapcsolatos adatait, beleértve az IP-címet is, amennyiben letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugin-t: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

A szolgáltatás ügyfél-levelezései

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, esetleg problémája merült fel a „Kapcsolat” menüpont alatt az ott megadott módon kapcsolatba léphet a szolgáltatást nyújtó vállalkozással. Az adatkezelő a beérkezett leveleket a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt az ügy elintézésétől számított legfeljebb 5 évig őrzi, majd ezt követően törli.

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A honlap számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei az adatkezelő székhelyén találhatók meg.
A TÜSKEBÖKI MENEDÉK a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és úgy üzemelteti, hogy a kezelt adat

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás)
b) hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége)
c) változatlansága igazolható legyen (adatintegritás)
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága)

A TÜSKEBÖKI MENEDÉK olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A TÜSKEBÖKI MENEDÉK az adatkezelés során megőrzi

a) a titkosságot, mert megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult
b) a sértetlenséget, mert megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát, teljességét
c) a rendelkezésre állást, mert gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A TÜSKEBÖKI MENEDÉK és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű, védelmi eljárásokkal gondoskodik. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetektől és protokolltól (e-mail, web, ftp, stb) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, a szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

TÜSKEBÖKI MENEDÉK

- cégnév: Tüskeböki menedék Alapítvány
- székhely: 1213 Budapest, Retyezáti u. 21/A
- cégjegyzékszám: 01-01-0013272
- adószám: 19326072-1-43
- elektronikus elérhetőség (e-mail cím): tuskebokimenedekalapitvany@gmail.com

 

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését is az adatfelvételénél jelzett módon. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról is, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, amennyiben a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a TÜSKEBÖKI MENEDÉK költségtérítést állapít meg.

A TÜSKEBÖKI MENEDÉK a személyes adatot törli, amennyiben annak kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, továbbá amennyiben azt a bíróság, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. A TÜSKEBÖKI MENEDÉK a helyesbítésről és a törlésről értesíti az érintettet és mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, amennyiben ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, amennyiben

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő jogának, jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el
b) a személyes adat felhasználása, vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás, vagy tudományos kutatás céljára történik
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi

A TÜSKEBÖKI MENEDÉK – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 naptári nap alatt megvizsgálja és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg annak alapján a megtett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

A TÜSKEBÖKI MENEDÉK az érintett adatát nem törölheti, amennyiben azt az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A TÜSKEBÖKI MENEDÉK az érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, amennyiben a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1)391-1400
Fax: 0613911410
URL: https://naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adatkezelőtől kérhet tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A TÜSKEBÖKI MENEDÉK a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.